Dne 09.12.2020 smo Rotarijci v prostorih Fajdigove ambulante na Gosposvetski 9 v Kranju predali njihovim prostovoljcem zaščitno opremo pred patogeni (virusi, bakterijami, plesnijo in glivicami).

V Rotary klubu Zgornji Brnik smo se povezali s podjetjem Spes v skupni odločitvi o donaciji Fajdigovi ambulanti. V akcijo so se vključili še ostali klubi iz gorenjske regije: RC Bled, RC Kranj, RC Škofja Loka in RC Tržič. Na ta način smo dali dodatno težo naši podpori tem človekoljubnim aktivnostim na ožjem, regionalnem družbenem območju.

Poslanstvo Fajdigove ambulante je v nudenju brezplačne zdravstvene pomoči osebam, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja. Teh primerov ni tako malo. Osebje opaža, da z obiskom ambulante ljudje zelo odlašajo zaradi občutka sramu ali krivde. Odlašajo na škodo svojega zdravja. Zavedati se moramo, da lahko ostanemo brez zavarovanja kar mimogrede, bodisi zaradi stečajev, menjave služb, zaprtja s.p., kot tujci, ki obtičijo v Sloveniji brez zdravil (letošnji primer lockdowna) in podobno. Nekateri tudi ne vedo za to možnost in jih zato moramo ostali obveščati in napotiti.

Delo v ambulanti temelji na prostovoljnem delu treh zdravnic splošne medicine ter še pet prostovoljcev drugega zdravstvenega profila. In na zbiranju donacij. V obliki odvečnih a še vedno uporabnih zdravil, sanitetnega in pisarniškega materiala ter opreme.

Takih ambulant je v Sloveniji kar nekaj in se vse srečujejo s podobnimi izzivi. V društvu so omenili, da se razmišlja o odprtju še ene take ambulante na Jesenicah, kjer se izkazuje povečanje potreb po takih storitvah.

Kranjska Fajdigova ambulanta je v času epidemije delovala v okrnjenem obsegu, ker ni mogla nuditi zadovoljive varnosti ne prostovoljcem ne obiskovalcem. Dobili so že nekaj druge opreme, z našo pa bodo lahko učinkovito rešili dezinfekcijo zraka brez prezračevanja in posledično neželenega ohlajanja prostorov. Te učinke bodo lahko koristili tudi v covid ambulanti, s katero si delijo prostore.

Povezava do Fajdigove ambulante: https://www.fajdigova.si/sl/o-ambulanti

Gorenjski rotarijci smo tako v kratkem času izpeljali dve odmevni akciji, povezanih s pandemijo: termo kamera v Splošni bolnišnici Jesenice in ta zaščitna oprema v Fajdigovi ambulanti (prva v vrednosti 10.000 eur in druga 2.500 eur). Zaradi upoštevanja vseh zdravstvenih predpisov (združevanje, prehajanje občinskih meja) se tokratne predaje opreme niso mogli udeležiti predstavniki vseh klubov. Takšni so pač časi. A na koncu je pomemben samo učinek: promocija ambulante, prostovoljstva in človekoljubnosti.

Na sliki z leve: g. Janez Plankar, predstavnik podjetja Spes, g. Tomaž Krišelj, predsednik Društva za pomoč osebam brez zdravstvenega varstva Fajdigova ambulanta, dr. Ana Teran, prostovoljka, g. Iztok Kraševec, predstavnik RC Kranj, g. Danilo Novakovič, predstavnik RC Zgornji Brnik / From the left: Mr. Janez Plankar, representative of the company Spes, Mr. Tomaž Krišelj, president of Society for assistance to persons without health care “Fajdigova ambulanta”, dr. Ana Teran, volunteer, Mr. Iztok Kraševec, representative of RC Kranj, Mr. Danilo Novakovič, representative of RC Zgornji Brnik

On December 9, 2020, Rotarians handed over protective equipment against pathogens (viruses, bacteria, mold and fungi) to their volunteers in the premises of Fajdig’s outpatient clinic at Gosposvetska 9 in Kranj.

In the Rotary Club Zgornji Brnik, we connected with the company Spes in a joint decision on the donation to Fajdiga’s clinic. Other clubs from the Gorenjska region also took part in the campaign: RC Bled, RC Kranj, RC Škofja Loka and RC Tržič. In this way, we have given additional weight to our support for these humanitarian activities in the narrower, regional social area.

The mission of Fajdiga’s clinic is to provide free medical care to people who do not have health insurance. There are not so few of these cases. The staff notices that people visit the clinic very much because of the feeling of shame or guilt. They procrastinate to the detriment of their health. We must be aware that we can be left without insurance by the way, either due to bankruptcies, job changes, closure of s.p., as foreigners who are stuck in Slovenia without drugs (this year’s case of lockdown) and the like. Some also do not know about this possibility and therefore we need to inform and refer others.

The work in the outpatient clinic is based on the voluntary work of three general practitioners and five other volunteers of another medical profile. And on fundraising. In the form of redundant but still useful medicines, sanitary and office supplies and equipment.

There are quite a few such dispensaries in Slovenia and they all face similar challenges. The association mentioned that it is considering opening another such clinic in Jesenice, where there is an increase in the need for such services.

At the time of the epidemic, the Fajdiga ambulance in Carniola was operating on a reduced scale because it could not offer satisfactory safety to either volunteers or visitors. They have already received some other equipment, and with ours they will be able to effectively solve the disinfection of the air without ventilation and consequently unwanted cooling of the premises. They will also be able to benefit from these effects in the covid clinic with which they share facilities.

Link to Fajdig’s clinic:
https://www.fajdigova.si/sl/o-ambulanti

The Gorenjska Rotarians carried out two high-profile pandemic-related campaigns in a short time: a thermal camera at the Jesenice General Hospital and this protective equipment at the Fajdiga outpatient clinic (the first worth 10,000 euros and the second 2,500 euros). Due to the observance of all health regulations (association, crossing of municipal borders), representatives of all clubs were not able to attend this handover of equipment. Such are the times. But in the end, only the effect matters: the promotion of the clinic, volunteering and philanthropy.

This text is machine translated.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *